УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ДО КЛИЕНТИТЕ

 

Последно актуализирано на 25.05.2018 г.

 

С настоящото ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ТТ ИНСЕООД ( „ТТ ИНС“,ние“, нас“, „наши“) предоставя информация за Вашите лични данни, които могат да бъдат обработени във връзка със сключване и изпълнение на задължения по застрахователен договор, сключен с нашето посредничество.

Информацията, която Ви предоставяме тук, е съобразно изискванията на  Общия регламент 2016/679 за защита на личните данни (GDPR) („Регламента“), в сила от 25 май 2018 г., както и с българския Закон за защита на личните данни („ЗЗЛД“).

Като физическо лице, Вие сте субект на лични данни. Ние сме администратор на Вашите лични данни, които обработваме. Нашите идентификационни данни като администратор и начините за връзка с нас са посочени в края на този документ.

 

КАКВИ ВАШИ ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ

Личните данни, които обикновено обработвме във връзка със сключване и изпълнение на задължения по застрахователен договор, сключен с нашето посредничество, са следните:

 • Име: Име, презиме и фамилия;
 • ЕГН;
 • Контакти: електронна поща, адрес и телефон;
 • Адрес: постоянен или настоящ;
 • Банкова информация: номер на банкова сметка;
 • Информация относно предмета на застрахователния договор – информация относно трудов стаж, професионален опит, собственост и други;
 • Здравни данни: информация относно вашето здравно състояние (диагноза, епикризи, други здравни документи), предоставена за целите на представяне на предложение, изработено за Вас, сключването на застраховка и предявяването на щета;
 • информация за Вашето устройство и активност в Интернет – уебстраницата, която Ви е препратила към нас; дата и продължителност на достъпа; Вашето запитване чрез формите ни за контакт; информация за браузъра и операционната система, които ползвате и IP адрес при посещение на уебсайта ни, за да разгледате информацията за нашата дейност и продукти. Ние можем да събираме информация за Вашето поведение в интернет чрез инсталиране на „бисквитки“ на Вашето устройство (за повече информация моля запознайте се с нашата „Политика за бисквитките“);
 • друга информация, която се изисква по закон; необходима е за сключване на застраховка и се изисква от застрахователя или която Вие доброволно ни предоставяте.

НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Личните данни, свързани с Вас, които събираме във връзка с предоставяне на услуги по застрахователно посредничество, са определени в приложимите нормативни актове и договорите ни със застрахователните дружества, чиито продукти предлагаме.

Когато обработваме личните Ви данни за целите на основната ни дейност по застрахователно посредничество, както и за да изпълним нормативните си задължения, тази обработка е задължителна, за изпълнение на тези цели. Без тези данни, не бихме могли да предоставяме нашите услуги. Така например, ако не ни предоставите Вашите имена, ЕГН и адрес, ние не бихме могли да издадем застрахователна полица. В други случаи, при събирането на Ваши лични данни, ние ще Ви уведомим дали предоставянето на данните е необходимо и какви са последствията, ако откажете.

За да извършваме дейността си по застрахователно посредничество и да Ви предоставим качествени услуги, ние събираме Вашите лични данни на следните првани основания:

 • чрез сключване и изпълнение на договор за възлагане, който сключваме с Вас (включително в устна форма при сключване на задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ или „Злополука на пътниците в средствата за обществен превоз“);
 • за изпълнение на наши задължения, произтичащи от нормативен акт – напр. Данъчни закони, Закон за мерките срещу изпиране на пари и др. Или за предоставяне на информация на държавен орган в кръга на служебната му компетентност
 • наш легитимен интерес, освен когато пред него преимущество имат Ваши интереси или Ваши основни права и свободи – например, водене на кореспонденция при отправено от Вас искане за информация за застрахователен продукт или услуга, или
 • в някои случаи с Вашето изрично информирано съгласие, например при директен маркетинг, за ползване на някои видове „бисквитки“ или за предоставяне на чувствителни лични данни (например данни за здравословно състояние, необходими за сключване на някои видове застраховки или при ликвидация на щета ). Предоставеното Ваше съгласие може да бъде оттеглено по всяко време като ни пишете на адресите и имейла за връзка с нас, посочени в края на този документ.

С КАКВА ЦЕЛ СЪБИРАМЕ И ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Ние използваме Вашите лични данни за една или повече от долуизброените цели:

 1. Да Ви предоставим услугите ни по застрахователно посредничество, които вие сте поискали – сключване и администриране на застрахователни договори, вкл. да Ви уведомяваме за падежи на вноски или изтичане на срокове за подновяване на застрахователния Ви договор чрез обаждане по телефон, текстови съобщения (SMS) или имейл, да съдействаме при заявяване на претенция/щета към застрахователя при настъпване на застрахователно събитие;
 2. Да Ви предоставяме допълнителна информация във връзка с тези услуги, включително маркетингови съобщения, чрез каналите за комуникация, която сте избрали (телефон, SMS, имейл);
 3. Да осъществяваме връзка с Вас, когато сте ни задали въпрос или отправили искане за оферта за услуга, или да Ви уведомяваме за важни промени в условията ни за работа или вътрешните ни политики, или за пробиви в сигурността на данните;
 4. Да извършваме дейността си съобразно приложимото законодателство и професионалните норми и правила, като отговаряме на искания на местни или чужди регулаторни, държавни или съдебни органи;
 5. Да подобряваме услугите, които Ви предоставяме, включително за вътрешни цели като одити, анализи и проучвания, които да ни помогнат да подобрим дейността си или за да наблюдаваме и анализираме тенденциите и използването на услугите ни и да подобряваме дизайна и съдържанието на интернет сайта ни.
 6. 6. Във връзка с правни претенции, за да защитаваме интересите си в съдебни спорове или други производства, образувани от компетентните органи, както и за цели, посочени на други места в този Информация за поверителност.

Ние ще актуализираме периодично горепосочения примерен списък, в отговор на развитието на нашия бизнес и променящите се правни изисквания. Ние ще Ви уведомим, в случай, че бихме желали или се налага да използваме Вашите лични данни за цели и по начин, значително различаващи се от това, за което сме Ви информирали и при необходимост ще потърсим Вашето съгласие.

С КОГО СПОДЕЛЯМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

При осъществяване на дейността ни се налага да споделяме Вашите лични данни с някои от следните лица:

Застрахователните дружества, които сте избрали с наше съдействие;

– Нашите професионални консултанти и адвокати;

Регулаторни, държавни и съдебни органи, например – съдилища, прокуратура, различни Комисия за защита на личните данни, Комисия за финансов надзор, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред;

Наши доставчици на услуги (счетоводни, поддръжка на IT системите, куриерски услуги и др.) или на бизнес партньори, с помощта на които Ви предоставяме услугите ни.

Във всички случаи ние сключваме договори в писмена форма с търговците, с които работим, като изискваме от тях да предприемат необходимите мерки, за да гарантират защитата на Вашите лични данни. Ние ще предоставим на тези наши контрагенти единствено информацията, която им е необходима, за да за ни предоставят договорените услуги, без да им разрешаваме да използват Вашата информация за техни собствени цели. Ние няма да предоставяме Ваши лични данни на трети лица, за да Ви пращат непоискани маркетингови съобщения, освен ако Вие сте дали необходимото съгласие за това. В случай, че получавате непоискани търговски съобщения от търговците, с които ние работим, моля уведомете ни на адреса или имейла за връзка с нас, посочени в края на този документ.

ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ

Ние не предаваме Вашите лични данни на други лица в друга държава членка или трета държава или на международни организации.

 КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Ние съхраняваме Вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо за целите на обработване, за които данните са били събрани и за всяка друга допустима и свързана цел или до изтичане на законово определен срок. Наш легитимен интерес е да запазим определена Ваша лична информация до изтичане на давностния срок за предявяване на претенции (5 години) след изтичане или прекратяване на договора с Вас. Ние няма да изтрием или анонимизираме Ваши лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно или административно производство или производство по разглеждане на Ваша жалба срещу нас.

 КАКВИ ПРАВА ИМАТЕ

 Съгласно приложимото законодателство Вие имате следните права:

 1. Право на достъп до личните Ви данни;
 2. Правото да поискате коригиране на неточните личните данни, свързани с Вас;
 3. Право да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни;
 4. Право да възразите срещу обработването на личните Ви данни;
 5. Правото да поискате изтриване на личните Ви данни („правото да бъдеш забравен“);
 6. Правото да получите личните данни, които сте ни предоставили и които Ви засягат, и да ги използвате отново като ги прехвърлите на друг администратор („право на преносимост“);
 7. Право да подадете жалба до компетентния надзорен орган или до съда, в случай че са нарушени правата ви или сте пострадали от незаконосъобразно обработване на личните Ви данни;
 8. Когато обработването се основава на дадено от Вас съгласие, имате право да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни по всяко време, като ни пишете на посочените в края на документа адреси и имейл за връзка с нас, без това да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласието Ви преди то да бъде оттеглено.

Подробна информация относно условията и реда, по които можете да упражните правата си, ще намери­те в Политиката за защита на личчните данни на ТТ ИНС на нашия уебсайт (www.ttins.eu), както и във всеки наш офис в страната.

КАК ЩЕ ВИ УВЕДОМИМ ЗА ПРОМЕНИ В СЪДЪРЖАНИЕТО НА НАСТОЯЩОТО УВЕДОМЛЕНИЕ

Ако настоящето уведомление бъде изменено в бъдещ момент, ние ще публикуваме своевременно информация за това на нашия уебсайт (www.ttins.eu), както и във всеки наш офис в страната.

 КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС

Администратор на личните данни е „Застрахователен Брокер ТТ Инс“ ЕООД ЕИК 131311922, със седалище и адрес на регистрация гр. София 1303, бул. Александър Стамболийски 125-2, ет.5, офис 5.1.

Застрахователен Брокер ТТ Инс има Длъжностно лице за защита на данните (ДЛЗД), с което бихте могли да се свържете, ако имате някакви въпроси, засягащи настоящия документ или ако искате да упражните някои от Вашите права в тази връзка. По-долу са посочени данните за контакт:

Длъжностно лице по защита на личите данни е Антония Демирева.

Моля отправяйте всички въпроси, коментари или искания във връзка с тази Информация за поверителност на посочения адрес по-горе, на тел +359 885 258 264 или на имейл dpo@ttins.eu .